Warszawski Dom Technika NOT

11.04.2016

Debata podsumowująca
II Kongres
Elektryki Polskiej

Warszawski Dom Technika NOT

Warszawski Dom Technika NOT

WDT jest położonym w samym centrum Warszawy obiektem zabytkowym
o charakterze neobarokowym i neorokokowym z elementami secesji...

Honorowy Patronat
Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

Branżowe patronaty medialne

II Kongres Elektryki Polskiej

Podsumowanie

"Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku."

Przez cały rok 2015 trwało opracowanie wniosków z Kongresu i przygotowanie Raportu, obejmującego problemy: bezpieczeństwa energetycznego dla pokoleń; wytwarzania energii – diagnoza i terapia; magazynowania energii elektrycznej – studium efektywności i niezawodności; przesyłu i dystrybucji energii - potrzeby, progi i bariery; nowego porządku prawnego dla przyspieszenia rozwoju i modernizacji energetyki; nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności elektryki.

Obrady II Kongresu Elektryki Polskiej zakończone sukcesem

Trwają prace nad raportem "Elektryka dla pokoleń"


II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ jest po 5 latach najobszerniejszym przeglądem stanu i kierunków rozwoju szeroko rozumianej elektryki. Jest on organizowany w szczególnej chwili, gdy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, największe i najstarsze stowarzyszenie inżynierskie w naszym Kraju, świętuje swoje 95 lecie. Podejmując prace nad systemowo spójnym spojrzeniem na elektrykę, jako kluczową dla przyszłości Polski dziedzinę nauki i techniki, liczymy na wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Biura Bezpieczeństwa Narodowego a także Naczelnej Organizacji Technicznej oraz wielu instytucji i środowisk, dla których tematyka II Kongresu Elektryki Polskiej jest obszarem codziennej aktywności. Liczymy również na wsparcie i zaangażowanie ze strony wybitnych przedstawicieli naszego Parlamentu, Rządu i Samorządów zainteresowanych tematyką II Kongresu. Zapraszamy do dyskusji i liczymy na ich aktywny udział oraz wsparcie osobiste i instytucjonalne dla unikalnego dzieła podejmowanego przez II Kongres Elektryki Polskiej.

Celem II Kongresu jest zainicjowanie i przeprowadzenie prac nad Raportem "Elektryka źródłem wyzwań cywilizacji XXI wieku", który powinien stanowić silne wsparcie decydentów w podejmowaniu przez nich systemowo spójnych działań, niezbędnych dla bezpiecznego, zrównoważonego rozwój Kraju.

Raport, przedstawiając analizę licznych obszarów szeroko rozumianej elektryki, (w tym: elektroenergetyki, trakcji, napędów, oświetlenia, automatyki, robotyki, elektroniki-również opto- i bio-, telekomunikacji, informatyki, rozwiązań typu smart grid, elektronicznych technik medialnych oraz rozlicznych aplikacji elektryk), we wszystkich dziedzinach życ)a, edukacji i pracy) będzie zawierał nie tylko prezentację stanu i kierunków ich rozwoju, ale również propozycje konkretnych działań. Działań, które środowisko ekspertów uzna za niezbędne dla wykorzystania szans stojących przed Polską i ograniczenia ryzyka związanego z wdrażaniem relatywnie nowych i silnie oddziaływujących społecznie technik i technologii.

Wychodząc ze starej zasady Hipokratesa „Primum non nocere” - po pierwsze nie szkodzić, II Kongres Elektryki będzie zwracał szczególną uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo techniczne Polski w warunkach rozwoju nowych technik i technologii. Dotyczy ono w szczególności bezpieczeństwa energetycznego (zwłaszcza bezpieczeństwa procesów produkcji, dostaw i wykorzystywania energii elektrycznej) oraz coraz istotniejszego cyberbezpieczeństwa i związanego z nim bezpieczeństwa informacyjnego, które mają ścisły związek z bezpieczeństwem kluczowych systemów technicznych, również energetycznych.

Zakończenie prac nad Raportem i zorganizowanie jedno lub dwudniowej Sesji podsumowującej II Kongresu, przewidywane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Praca w poszczególnych, tematycznych zespołach roboczych Raportu, będzie odbywała się sukcesywnie. Jednym z jej przejawów będą spotkania i dyskusje panelowe, skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach wymagających szerszej wymiany myśli i opinii. Wyniki tych dyskusji będą zarówno wykorzystane przy opracowywaniu Raportu, jak i będą mogły być przekazywane na bieżąco zainteresowanym resortom, stanowiąc merytoryczny materiał, wspomagający decydentów w podejmowaniu właściwych wyborów.

Przewidujemy, że Raport zostanie zredagowany według wypracowanego, ustalonego na początku prac, jednolitego schematu a na czele poszczególnych zespołów redakcyjnych Raportu staną wybitni przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. Liczymy na to, że opiekę nad merytoryczną treścią Raportu obejmie Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Planowane są trzy redakcje Raportu, kierowane do różnych odbiorców:

  • Raport syntetyczny, zawierający kluczowe rekomendacje kierunkowe, kierowany do decydentów najwyższego szczebla,
  • Raport poglądowy, popularny, kierowany do szerszego grona odbiorców, niebędących specjalistami, przeznaczony w części lub w całości do publikacji medialnej,
  • Raport w pełnej, pogłębionej wersji, zawierającej raporty cząstkowe (dziedzinowe) uwzględniające dorobek sesji specjalistycznych, wnioski z opracowań autorskich oraz formułujące rekomendacje szczegółowe.
  • Możliwe jest również wydanie Suplementu, prezentującego obszary i zagadnienia, w których występują bardzo zróżnicowane, uzasadnione merytorycznie opinie, wskazujące na brak jednoznacznego stanowiska i konieczność wykonania dalszych prac analitycznych i studialnych.

Mając na względzie misję mediów publicznych w Polsce, planujemy zwrócenie się o patronat medialny, a w tym o współorganizację i nagłośnienie niektórych sesji roboczych, przez elektroniczne media publiczne, zwłaszcza Radio i Telewizję publiczną. Niezależnie od formy własności, mając na uwadze tradycyjne znaczenie dziennika „Rzeczpospolita” w dostarczaniu informacji decydentom politycznym, administracyjnym i gospodarczym, pragniemy zwrócić się do tego pisma o patronat prasowy nad Kongresem. Mając zapewnione cenne wsparcie mediów fachowych, zwłaszcza czasopism i oficyn wydawniczych, należących zarówno do SEP, jak i do naszych merytorycznych partnerów, możemy zapewnić, że publikacje kongresowe, mające charakter naukowy, ukażą się jako artykuły recenzowane lub rozdziały w większych zbiorach i monografiach, powiększając dorobek naukowy ich twórców.

Powyższe nie zamyka oczywiście drogi do właściwego informowania i stosownej współpracy z innymi mediami, zainteresowanymi wydarzeniami i pracami II Kongresu.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jest największym stowarzyszeniem naukowo – technicznym w Polsce i skupia ponad 25 tys. Członków reprezentujących wszystkie obszary szeroko rozumianej elektryki (elektrotechniki, elektroniki, informatyki, optoelektroniki, telekomunikacji a w tym radiotechniki, technik medialnych, oświetlenia i inżynierii podzespołowej, automatyki, robotyki, elektryki i elektroniki medycznej i wielu innych dyscyplin szczegółowych wywodzących się z elektryki lub bazujących na jej dokonaniach).

II Kongres ma stanowić formę wymiany poglądów i wypracowania impulsów do budowy koncepcji bezpiecznego rozwoju kraju w warunkach przemian społeczno- gospodarczych spowodowanych rozwojem elektryki i upowszechnieniem techniki cyfrowej. Jest miejscem spotkania środowisk opiniotwórczych- polityków, działaczy społecznych, naukowców i praktyków gospodarczych a także przedstawicieli mediów, którzy są zainteresowani problematyką wyzwań, jakie nowe techniki i technologie oparte na zdobyczach elektryki i techniki cyfrowej, stawiają przed osobami i środowiskami, decydującymi o kierunkach rozwoju Polski w XXI wieku.

II Kongres, inicjując dyskusję na wiele kluczowych dla przyszłości Polski tematów, ma nie tylko wspomagać wypracowanie decyzji i formułowanie kierunków działań, ale również tworzyć społeczny i merytoryczny klimat podejmowania wielu problemów, również o charakterze legislacyjnym. Dotyczą one nowych wyzwań, przed jakimi staje społeczeństwo, dla którego energia elektryczna i cyfryzacja (cyfrowe systemy sterowania oraz przepływ cyfrowej informacji) stają się obszarami wymagającymi nie tylko dynamicznego rozwoju, ale i szczególnej uwagi oraz ochrony. W Kongresie przewidywany jest udział ok. 300 – 350 uczestników, polityków (parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i środowisk samorządowych), a także przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, gospodarczych, społecznych i mediów. Dzięki przewidywanej transmisji internetowej i udziale mediów, istnieje możliwość uczestnictwa w Konferencji znacznie szerszego grona osób. W pojedynczym przypadku, dzięki połączeniu internetowemu, istniałaby możliwość aktywnego udziału w Konferencji i zabrania głosu przez osobę znajdującą się poza salą obrad, ale w zasięgu możliwości skorzystania z szerokopasmowej transmisji internetowej. Sesje plenarne i wybrane sesje tematyczne będą na żywo transmitowane w Internecie na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Transmisję będzie realizowała Telewizja Politechniki Warszawskiej (TVPW).

W razie zainteresowania instytucji wspierających może być aktualne zorganizowanie wiosną imprezy promującej wśród szerszego grona odbiorców prace Kongresowe, w rodzaju akcji społecznej "Nowy Świat Elektryki i Informacji".

Do rozważenia jest również ukierunkowanie na któryś z tematów szczegółowych Kongresu, dorocznej, XVI Konferencji Okrągłego Stołu „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”, organizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP w połowie maja oraz innych konferencji i seminariów tematycznych, organizowanych corocznie przez SEP.

Liczymy również na odpowiednie działania ze strony Instytucji, będących współorganizatorami lub podmiotami wspierającymi II Kongres Elektryki Polskiej.

Partnerzy wydarzenia